Přihlášení

OVOCE

MLÉKO DO ŠKOL

 

 

Zápis do první třídy!

Zápis dětí do 1. tříd proběhne

v úterý 09. 4. 2019 od 13.00 do 17.00 hod 

a ve středu 10. 4. 2019 od 08.00 do 17.00 hod v budově základní školy.

Letos zapisujeme děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 (do 31. 8. 2019 musí dítě dovršit šesti let) a děti již zapsané, kterým byl udělen odklad školní docházky.

K zápisu si přineste:

- rodný list dítěte

občanský průkaz zákonného zástupce dítěte

- v případě zastupování rodičů je třeba předložit ověřenou plnou moc k zastupování.

Potřebné tiskopisy se vyplňují přímo na místě.

Oznámení rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí žáka do 1. ročníku zveřejní ředitelka  školy do 30 dnů ode dne konání zápisu pod přiděleným registračním číslem (obdržíte u zápisu) na veřejně přístupném místě ve škole a na webu školy.

Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené, písemné rozhodnutí o přijetí se již zákonnému zástupci nezasílá ani nepředává. Písemné rozhodnutí o přijetí vydává škola jen v případě, že o něj zákonný zástupce písemně požádá.

Písemné rozhodnutí o nepřijetí dítěte k vzdělávání je zákonnému zástupci vždy předáno buď osobně, nebo je zasláno doporučeným dopisem do vlastních rukou.

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY - INFORMACE PRO RODIČE

Pokud žádáte o odklad školní docházky, podejte v den zápisu žádost (formulář Vám předá zapisující učitel. Pokud si v den zápisu nebudete jisti, zda budete žádat pro Vaše dítě odklad školní docházky, pak nejpozdější termín pro podání žádosti je 31. květen kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

K žádosti je třeba přiložit tyto doklady:

 1. Zprávu pedagogicko-psychologické poradny nebo Speciálního poradenského centra.
 2. Doporučující posouzení příslušného odborného lékaře nebo klinického psychologa.

O odkladu školní docházky Vám vydáme rozhodnutí. I v případě kladného výsledku řízení je nutné, abyste se následující rok dostavili k zápisu.

Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené, písemné rozhodnutí o přijetí se již zákonnému zástupci nezasílá ani nepředává. Písemné rozhodnutí o přijetí vydává škola jen v případě, že o něj zákonný zástupce písemně požádá.

Písemné rozhodnutí o nepřijetí dítěte k vzdělávání je zákonnému zástupci vždy předáno buď osobně, nebo je zasláno doporučeným dopisem do vlastních rukou.

Kritéria pro přijímání žáků:

Vzhledem k volné kapacitě školy a nízkému počtu dětí předškolního věku ve městě Třinec je škola schopna v podstatě přijmout  ke školnímu vzdělávání všechny žáky, jejichž rodiče podají při zápisech žádost k přijetí, a to i děti bydlící mimo školský obvod Základní školy a Mateřské školy Koperníkova Třinec, příspěvková organizace. Rodiče mají právo si školu i mimo školský obvod pro své dítě vybrat.

Škola může přijmout až 50 žáků 1. tříd.

 V přílohách najdete plakát k zápisům a stručné informace o tom, co naše škola našim žákům nabízí. Najdete tam rovněž Desatero, co by měly Vaše děti zvládat v době přijetí na základní školu, a jak jim můžete pomáhat v jejich rozvoji. V příloze rovněž zveřejňujeme obecně závaznou vyhlášku našeho města, kterou se stanoví školské obvody základních a mateřských škol. (Do 1. třídy ovšem budeme přijímat i děti bydlící mimo spádovou oblast školy.)

Jestliže máte zájem navštívit naši školu před zápisy, podívat se případně i do výuky, můžete svou návštěvu telefonicky domluvit na čísle 558 999 300 nebo 3. dubna  navštívit den otevřených dveří školní družiny od 15,00 hod do 17,30 hod. a přednášku se školním psychologem od 15,45 hod. do 16,45 hod. ve stejný den v prostorách školní jídelny.

 Desatero pro rodiče dětí předškolního věku:

 1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze
 2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování
 3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti
 4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci
 5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy
 6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech
 7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit
 8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině
 9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost
 10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

Rychlý kontakt

Základní škola:
telefon: 558 999 300
email: reditelzavinac 01zstrikop.cz

Školní jídelna:
telefon: 558 999 304

Školní družina: 
telefon: 558 999 305

Kde nás najdete?

Mapa školy

Hledat na tomto webu