Přihlášení

OVOCE

MLÉKO DO ŠKOL

 

 

Historie a současnost

  

Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696

 

Naše škola je rodinného typu, rodiče a žáci jsou u nás vždy vítáni. Svou činnost zahájila ve školním roce 1966/1967.  Je pavilónová sídlištní a bezbariérová škola, která má velmi dobrou polohu u lesoparku, což umožňuje vycházky a netradiční vyučovací hodiny včetně badatelství. Žáci mají kromě obvyklé a netradiční výuky možnost výběru z několika volitelných předmětů a záj­mových kroužků. Škola při výuce využívá dvě velmi dobře vybavené počítačové učebny, jazykovou učebnu, přírodovědnou učebnu, učebnu chemie a fyziky, školní žákovskou knihovnu, hudebnu a učebnu dílen. Má zrekonstruované školní hřiště i novou tělocvičnu s gymnastickým sálem. Mezi pavilony máme novou přírodovědnou naučnou stezku, která slouží žákům pro rozvoj vztahu k přírodě a ekologii nejen o přestávkách, ale hlavně ve vyučování a také k procházkám. Abychom žákům zpříjemnili výuku, postupně modernizujeme další prostory školy včetně školního atria. Připravujeme další jazykovou učebnu, multifunkční učebnu a dvě čtenářské třídy pro 1. a 2. stupeň. 

 

Od 1. 2. 2017 jsme zapojeni do projektů Pomáháme školám k úspěchu a od 1. 9. 2018 jsme čtenářskou školou. S rozvojem čtenářské gramotnosti od 1. třídy se žáci pravidelně zlepšují nejen v českém jazyce, ale také v ostatních předmětech. Vědí, jak se zachovat, když nějakému textu nerozumějí. Také prostřednictvím nejrůznějších akcí podporujeme u dětí pozitivní vztah ke čtení (dílny čtení, listování, spolupráci s městskou knihovnou …). Čtenářů přibývá nejen díky dílnám čtení. Žáci mají ve škole každodenní přístup k dobrým knihám. Čtou, protože mohou během dne zajít do třídní knihovny nebo školní knihovny, ve kterých je spousta příležitostí si s knihou někam zalézt. Čtou, protože v každé třídě nebo na chodbách škol jsou čtenářské koutky, klidná místa, kde mohou děti s knihou relaxovat.

 

Pořádáme pravidelně projektové i sportovní dny, na které se žáci moc těší (např. Škola nanečisto, Napříč školou, Den cyklistiky, Den netradičních her, Noc s Andersenem, Vánoční jarmark aj.). V rámci výuky pořádáme adaptační pobyty pro žáky 1. a 6. ročníků, ozdravné pobyty pro 5. ročníky, lyžařské kurzy, plavání žáků 1. stupně a školní výchovně vzdělávací exkurze do Prahy i zahraničí (Anglie, Vídeň, Osvětim aj.).

 

Od vzniku školy zde působí Spolek rodičů a od roku 2005 žákovský parlament. Od 1. 9.  2017 na škole začaly pravidelně fungovat odborné poradny za přítomnosti školního psychologa – školní poradenské pracoviště (spolupráce škola-žák-rodič) a školní kariérové poradenství (kam po základní škole). Funkce školního psychologa je pro žáky, učitele i rodiče velkým přínosem.

 

Škola vzdělává žáky více než 50 let a vyniká nejen metodami výuky, ale klade důraz také na kvalitní výuku a na volnočasové aktivity svých žáků. Naše heslo je: „Rosteme učením, četbou a hrou“

 

Naší škole přeji nevyčerpatelnou sílu v dalším budování dobrého jména, hodně nových žáků, mnoho dobrých nápadů a pracovních úspěchů v jejím zdárném rozvoji. Žákům přeji, aby chodili do školy s radostí a úsměvem. A rodičům přeji, aby dětem věnovali svůj čas při učení, aby měli s dětmi trpělivost a pomáhali jim.

Věřím, že pro všechny pak bude škola hrou a budou se do ní těšit a cítit se v ní dobře.

 

PaedDr. Zuzana Plošková

ředitelka školy

 

Jak jsme začínali

 

Škola - základ života, říkají mnozí a tváří se zkušeně a moudře, ale jsou tu chvilky, které se staly za zavřenými dveřmi, skryty zrakům rodičů i ostatní veřejnosti. A o ty bych se chtěla podělit především.

V červnu 1966 jsem se dozvěděla, že budu ve vedení nově vzniklé školy, tehdy ještě bez úředního názvu. Žáci i učitelé byli z různých míst a škol, ani ředitele jsem neznala. A začátky? Ve třídách jsme všichni v přípravném týdnu myli okna, čistili podlahy, kupodivu s nadšením a elánem, i když souběžně s námi se stěhující škola měla od svého SRPŠ chlebíčky, kávu, koláče i koblihy…my jsme ještě SRPŠ neměli, ale legrace a práce nás spojila. Nevadila nám škvára na chodbách, ani shánění restauračních stolů do tříd, starodávné tabule na stojanech vypůjčené z půd a sklepů starších škol, věci do kabinetů byly v bednách na 2.ZDŠ, 2.PZDŠ, 4.ZDŠ a MNV v Třinci. Sborovna byla malá nudlička ( 1,2x 3m), kde byl stůl, učitelé stáli, protože židličky se tam nevešly, ředitelna měla jeden stůl, dvě židle, psací stroj. Telefon jsme neměli, vše se vyřizovalo v běhu, v poklusu.

A těch neplánovaných dětí. Místo 56 dětí do dvou  prvních tříd jich přišlo 89 a místa pro ně nebylo. To už končila veškerá legrace. Teprve později byly dodělány šatny, pak jídelna a tělocvična, do dvou let i čelní pavilon se sborovnami, odbornými pracovnami, dílnami a skladem učebnic, CO, cvičnou kuchyňkou a kabinety…

Rozvrh hodin se dělal pro obě školy, pro tělocvičnu, dílny, fyziku, chemii, přírodopis i vaření- bylo přesně určeno, který den která škola bude co používat.

Na „celinách“ tj. na školní zahradě, vyrůstala po kultivaci zelenina, hřiště bylo několikrát odvodněno a škvárováno, bylo pak využíváno od rána až do tmy pro vyučování, ŠD, soutěže, branné či dopravní hry, dále pro Radovánky, které se konaly každoročně.

Počet dětí ve škole rostl, nestačilo již odpolední vyučování, dvě třídy jezdily na Kanadu, další tři třídy byly vyváženy do Lištné. Spory mezi školami o prostory ztrpčovaly život zejména dospělým, ale dětem se tu líbilo.

Teprve po dosažení 21-24 tříd jsme dostali administrativní pracovnici na poloviční úvazek. Tak běžel čas naplněný spoustou pracovních povinností, z prvních žáků se stali studenti nebo učni, začala přicházet svatební oznámení, oznámení o promocích,…

 

Vzpomínka na počátky školy  první zástupkyně ředitele školy v létech 1966-1978 p. Mgr. Evy Valachové.

 

A tak pokračujeme.

 

Po mém nástupu do funkce ředitele školy v roce 1999 jsme začali s rozsáhlou rekonstrukcí školy. Ve spolupráci s městem Třinec ( zřizovatelem školy) jsme v roce 1999 postupně upravili a zateplili  šatnový prostor, v roce 2000 modernizovali školní  kuchyň. V roce 2001 zrekonstruovali 4.pavilon a modernizovali odborné učebny PC a fyziky a chemie, v roce 2000 vybudovali nový sportovní komplex místo škvárového hřiště a dobudovali v roce 2001, v roce 2002 1.pavilon PZŠ.

K 1.1.2003 pod naší příspěvkovou organizaci přešla MŠ Koperníkova 68, kde hned v roce 2003 proběhla rozsáhlá oprava střechy, která byla v havarijním stavu.

V  roce 2005 zrekonstruovali 2.pavilon ( I.stupeň), v roce 2006 jsme připravovali rekonstrukci 3.pavilonu ( II.stupeň),  ovšem z důvodu nedostatku finančních prostředků zřizovatele se rekonstrukce odložila. V roce 2007 jsme připravili rekonstrukci tělocvičny, také se odložila realizace. V dalších letech jsme provedli výměnu oken ve školní jídelně a také zrekonstruovali výdejní prostor. Zrekonstruovali jsme šatnový prostor a vstup do školy a také každý rok postupně opravujeme sociální zařízení v MŠ. Vyřešili se otázky ohledně polské školy, která má v současnosti k dispozici přízemí 4.pavilonu. Na 3.pavilonu, který zůstal volný, se přestěhovala ZUŠ Třinec.

Podmínky pro vzdělávání i výchovu dětí se výrazně zlepšily, bohužel rekonstrukce neprobíhá tak rychle, jak jsem si představoval, je limitována finančními prostředky zřizovatele. Na pavilonech jsme vybudovali učebny s interaktivní tabulí, jednu počítačovou učebnu jsme z grantu EU vybudovali novou a druhou modernizovali. Na klubovně jsme vybudovali nové dílny pro Praktické činnosti a novou učebnu, kde sídlí v současnosti třída 4.A.

Po odchodu ZUŠ z prostor školní družiny máme zmodernizovány 4. oddělení, kde může být až 115 žáků.

V současnosti má škola 321 žáků v 16 třídách. MŠ má 100 dětí na 4.odděleních. V organizaci  pracuje 53 zaměstnanců.

 

 

 

RNDr. Juraj Hudcovský – ředitel školy

Rychlý kontakt

Základní škola:
telefon: 558 999 300
email: reditelzavinac 01zstrikop.cz

Školní jídelna:
telefon: 558 999 304

Školní družina: 
telefon: 558 999 305

Kde nás najdete?

Mapa školy

Hledat na tomto webu