Přihlášení

OVOCE

MLÉKO DO ŠKOL

 

 

Zpráva o naplňování minimálního preventivního programu ve školním roce 2012/2013

Minimální preventivní program byl ve šk. roce 2013/2013 zaměřen především na prevenci šikany, záškoláctví, vandalismu a zneužívání návykových látek. Metodik prevence se zúčastnil dvou jednání třídního učitele s rodiči a žáky 6. a 7. třídy (zneužívání alkoholu), projednal se žáky 9. třídy jejich vzájemné vztahy a respektování se. V 8. třídě proběhla krátká beseda s poučením o nebezpečí zneužívání psychotropních látek. Školní metodik prevence nebyl nucen působit preventivně nebo represivně v dalších třídách.

V oblasti prevence soc. pat. jevů nedošlo k přestupkům, jež by byly nutné řešit s výchovnou komisí nebo s policií ČR, či jinými institucemi. Na OSPOD byly předány informace o pravděpodobném záškoláctví žáka 7. třídy a nevhodném přístupu matky tohoto žáka k plnění rodičovských povinností. Vše bylo dále řešeno podle pravidel školního řádu.

Ve šk. roce 2012/2013 jsme opět využili nabídku organizace ACET na poskytnutí přednášek a besed pro žáky (témata: Bolest – nemoc zvaná šikana, Kyberšikana, Přátelství, láska a sex, AIDS, sex a vztahy, Nebezpečí kouření). Přednášek se zúčastnilo přibližně 200 žáků ze 4., 6. – 9. tříd. V dalším období budeme ve spolupráci s touto organizací pokračovat tak, aby souborem přednášek a seminářů prošli postupně žáci celého 2. stupně a žáci 4. a 5.  tříd se zúčastnili projektu Nebezpečí kouření.

Městská policie ČR v Třinci uspořádala v průběhu šk. roku přednášky pro žáky 1. – 9. třídy. Atraktivitu přednášek, především na 1. stupni, zvýšil fakt, že lektoři byli uniformovaní policisté a policistky. Témata přednášek: sebeochrana, dopravní výchova, práce a kompetence Městské policie, přestupky, prevence kriminality, kyberšikana a šikana, právo jako pravidlo chování.

Přibližně 260 žáků od 2. po 9. třídu se zúčastnilo filmového festivalu dokumentárních filmů o lidských právech: Jeden svět …(Jeden svět dětem). Filmy byly zaměřeny na osobnostní a sociální výchovu, multikulturní výchovu, výchovu k myšlení v evropských a globálních souvislostech, na výchovu demokratického občana.

Adaptačního kurzu ve středisku Hluchová (DDM v Třinci) se zúčastnili žáci nově vzniklé 4. A (spojením 3. A, 3. B), a také žáci 6. A a 6. B se svými třídními učiteli a vychovatelkou ŠD. 

V rámci projektu RAMPS VIP III s naší školou celoročně spolupracuje speciální pedagog Mgr. Karin Friedlová. Provedla téměř ve všech třídách prošetření klimatu třídy, vytipovala problematické a problémové žáky. Jednotlivě pracovala ve třídách se žáky s ADHD, s žáky ze sociálně slabých, problémových rodin a s žáky s výchovnými problémy.

Školní metodik prevence se během školního roku zúčastnil dvou oblastních schůzek s OMPA (Mgr. Neničková). V dubnu došlo k setkání na Městském úřadě v Třinci s pracovníky odboru sociálních věcí (protidrogový koordinátor Bc. Milena Haškovcová, vedoucí oddělení sociální pomoci MěÚ Mgr. David Životský). Pracovníci požádali o podněty k prevenci (postřehy i zkušenosti) pro tvorbu Strategie protidrogové politiky města Třince na období 2013 – 2016. ŠMP absolvovala dvoudenní akreditovaný seminář „Zvol si život“ (ACET).

 

V Třinci dne 26. 6. 2013

Vypracovala: Mgr. Miroslava Krchňáková - školní metodik prevence

Rychlý kontakt

Základní škola:
telefon: 558 999 300
email: reditelzavinac 01zstrikop.cz

Školní jídelna:
telefon: 558 999 304

Školní družina: 
telefon: 558 999 305

Kde nás najdete?

Mapa školy

Hledat na tomto webu