Přihlášení

OVOCE

MLÉKO DO ŠKOL

 

 

Stanovy SPOLKU

 

 

STANOVY SPOLKU

 

A.
Základní ustanovení


Čl. 1
Název a sídlo spolku


1. Spolek nese název:SPOLEK RODIČŮ, Koperníkova 696,Třinec(dále jen
„Spolek“).
2. Sídlem
Spolku je Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, p.o.,​​ Koperníkova 696, 739 61 Třinec.
3.
Spolek vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku.


Čl. 2
Charakter
a cílespolku


1. Spolek je samosprávným a dobrovolným spolkem rodičů, resp. zákonných zástupců nezletilých žáků, a jiných osob, kteří se zajímají o práci školy, založené jako zapsaný spolek dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění.
2. Spolek
zastupuje zájmy žáků a dětí Základní školy a mateřské školy,
Třinec, Koperníkova 696, p.o. (dále
také jen „Škola“) a jejich zákonných
zástupců.
Cílem spolku je hájit a prosazovat vzdělání a výchovu dětí a
žáků,
všestranný rozvoj jejich osobnosti a podmínky pro jejich plné
uplatnění v životě společnosti.
3. Spolek je
nepolitický a je nezávislý na politických stranách, orgánech státní moci a správy a jejich organizacích. K zabezpečení svých cílů Spolek
spolupracuje
se Základní školou a mateřskou školou, Třinec, Koperníkova
696, p.o., s orgány samosprávy a státní správy, jinými společenskými
organizacemi a
institucemi na základě partnerství a vzájemného
respektování.


Čl. 3
Orgány
Spolku


1. Orgány Spolku jsou:
a/ členská schůze Spolku (dále jen „Členská schůze“)
b/ výbor Spolku (dále jen „Výbor“)
c/ předseda Spolku (dále jen „Předseda“).
2. Statutárním​​ orgánem​​ Spolku je​​ Výbor.


B.
Činnost Spolku


Čl. 4
Hlavní a vedlejší činnost


1. Hlavní činností Spolku je
a/ podpora zájmové činnosti dětí a žáků
Školy, rozvoje jejich osobnosti,
plnohodnotného naplňování jejich mimoškolních
aktivit,
b/ podpora
sjednocení vzdělávacího působení Školy a rodin dětí a žáků
Školy,
c/
koordinace vzájemné spolupráce a podpory mezi rodiči, zákonnými
zástupci a učiteli
Školy,
d/ organizování dobrovolné pomoci
Škole při plnění jejího poslání v rámci
školního vzdělávacího programu,
e/ informování
členů Spolku i dalších rodičů či zákonných zástupců dětí a
žáků
Školyo konkrétních aktivitáchSpolkua jejich výsledcích,
f/ poskytování dobrovolné pomoci Škole členy Spolku a
dalšími rodiči a
zákonnými zástupci dětí a žáků Školy,
g/ seznamování zástupců Školy s názory, požadavky, stížnostmi rodičů a
zákonných zástupců dětí a žáků Školy.
2.
Vedlejší činností Spolku je
a/ pořádání volnočasových aktivit
dětí a žáků Školy (zejména koncertů,
besed, kulturních a společenských akcí, sportovních akcí, poznávacích
zájezdů, víkendových a prázdninových pobytů pro
děti a žáky Školy a
jejich
rodiče azákonné zástupce,
b/ vyhledávání
různých možností a forem finanční a materiální podpory
Škole,
včetně sponzorské a podnikatelské činnosti.


C.
Členství ve Spolku


Čl.5
Vznik členství


1. Členství ve Spolku je dobrovolné a individuální, nikomu nemůže být bráněno vystoupit ze Spolku anikdo nemůže být nucen stát se členem Spolku.
2. Členem
Spolku může být svéprávná fyzická osoba starší 18 let, pokud
souhlasí se stanovami
Spolkua zaváže se plnit členské povinnosti.
3.
Členství ve Spolku vzniká
a/ uhrazením členského příspěvku Spolku, nebo
b/
přijetím za člena Spolku na základě rozhodnutí Výboru.


Čl. 6
Zánik členství


1.Členství ve Spolku zaniká:
a/ vystoupením ze Spolku na základě písemného oznámení o vystoupení
člena doručeného
Předsedovi, nebo na základě ústního prohlášení o
odstoupení učiněného
na Členské schůzi,
b/ vyloučením člena Spolku rozhodnutím
Výboru z důvodu
ba/
opakovaného porušování stanov Spolku,
bb/​​nezaplacení členem Spolku jeho členského příspěvku ani​​ v dodatečné
přiměřené
​​
lhůtě určené Výborem ve výzvě k zaplacení,
bc/dlouhodobé neplnění jiných než výše ad. bb/ uvedených
členských povinností,
bd/ porušení stanov Spolku tak závažným způsobem, že by další
setrvání člena ve
Spolku ohrozilo pověst Spolku, zpochybnilo jeho
poslání nebo ohrozilo důvěru v jeho činnosti,
c/
úmrtím člena Spolku.


Čl. 7
Práva a povinnosti členů


1. Každý člen Spolku má právo:
a/
aktivně se účastnit činnostiSpolku a všech akcí pořádanýchSpolkem,
b/ volit a být volen do výboru
Spolku,
c/ předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti
Spolku,
d/ žádat o svolání mimořádné členské schůze Spolku,

e/ vystoupit ze Spolku v souladu s ustanovením Čl. 6 odst. 1 písm. a/
těchto stanov,
f/ vznášet dotazy
vůči výboru Spolku týkající se Spolku a obdržet odpověď,
g/ osobně se účastnit projednávání svých návrhů,
h/ nahlížet do všech zápisů
Spolkuz jednání Členské schůze.
2. Každý člen Spolku je povinen:
a/ řádně platit členské příspěvky v jejich výši
a termínech schválených
Členskou schůzí; je­li žákem Školy více potomků člena Spolku, platí
členský
příspěvekpouze za jednoho potomka,
b/ chránit a zachovávat dobré jméno
Spolku,
c/ dodržovat stanovy Spolku.


D.
Orgány Spolku


Čl.​​ 8
Členská schůze


1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku. Právo účastnit se Členské
schůze má každý člen Spolku.
2. Členskou schůzi svolává podle potřeby Předseda spolku, nejméně však vždy jednou za školní rok.
3. Členské schůzi přísluší:
a/
volitčlenyVýboru,
b/
vyžádat si a projednat zprávy Výboru k záležitostem týkajícím se Spolku,
zejména
jeho činnosti a majetku, jakož ičinnosti Výboru,
c/ schvalovat rozpočet
Spolku,
d/ rozhodovat o zrušení
Spolku s likvidací nebo o jeho přeměně,
e/
schvalovat výši členského příspěvku,
f/
rozhodovat ovyloučení členaSpolku v souladus těmito stanovami,
g/ rozhodnout o určení
fyzické či právnické osoby pro poskytování Spolku
služby vedení účetnictví a daňového poradenství.
4. Členská schůze je
usnášeníschopná při přítomnosti většiny členů Spolku.
Pro přijetí usnesení Členské schůze
se vyžaduje prostá většina hlasů
přítomných členů Spolku.
Každý člen Spolku má jeden hlas.
5.
Členskou schůziřídíPředseda,neboPředsedou k tomu pověřená osoba.
6. O jednání Členské schůze se pořizuje písemný zápis, který podepisuje
Předseda a Členskou schůzí zvolený zapisovatel.


Čl.9
Výbor
Spolku


1. Výborje kolektivnímstatutárnímorgánem Spolku, kterýřídíčinnostSpolku.
2. Výbor má tři členy, kteří jsou voleni Členskou schůzi z členů Spolku. Funkční období​​ každého​​ člena Výboru je​​ na jeden rok.
3. Výbor
ze svého středu volí Předsedu, Místopředsedu a Pokladníka. Činnost Výboru řídí Předseda.
4.
​​ Výbor​​ rozhoduje​​ o​​ všech​​ záležitostech​​ Spolku,​​které​​ nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny​​ Členské schůzi.
5. K platnému usnesení Výboru je třeba nadpoloviční většiny hlasů. Každý člen Výboru má jeden hlas.
6. Výbor zasedá dle potřeby, nejméně však čtyřikrát
za školní rok. O jednání Výboru se pořizuje písemný zápis, podepsaný Předsedou.
7. Spolek je zastupován Výborem jako statutárním orgánem.
Výbor zavazuje Spolek tak, že jménem Výboru jedná a podepisuje Předseda Spolku. Podepisování za Spolek se provádí tak, že k uvedenému názvu Spolku připojí svůj vlastnoruční podpis​​jeho​​
Předseda.
8.
Výbor vede písemnou Evidenci členů Spolku, která není veřejně přístupná a je vedena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.


E.
Zásady hospodaření Spolku


Čl.10


1. Spolek hospodaří se svým majetkem samostatně a v souladu s obecně
závaznými právními předpisy.
2. Příjmy Spolku jsou tvořeny zejména prostředky získanými z členských
příspěvků ve výši schválené Členskou schůzí, případnými dary od fyzických a právnických osob, obdrženými granty nebo výnosy z akcí pořádaných Spolkem.
3. Prostředky Spolek vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem
činnosti Spolku, zejména na podporu vzdělávací, výchovné, zájmové a
odborné činnosti žáků Školy, včetně materiální a finanční podpory Školy.
4. Finanční prostředky Spolku jsou uloženy v pokladně Spolku a na jediném
bankovním účtu Spolku u Výborem určeného peněžního ústavu. Nakládat
s těmito prostředky Spolku jsou oprávněni pouze Předseda a s předchozím
souhlasem Předsedy Pokladník. Výbor je povinen svým rozhodnutím
stanovit, od jaké částky lze s finančními prostředky Spolku nakládat pouze
s předchozím souhlasem Výboru. O tomto rozhodnutí Výbor informuje
Členskou schůzi.
5. O hospodaření Spolku musí být vedena řádná evidence, zejména pak
evidence příjmů, výdajů a majetku Spolku, a to v souladu s platnými
právními předpisy. Veškeré příjmy a výdaje Spolku musí být řádně
podloženy účetními doklady.


F.
Zánik a likvidace Spolku


Čl.11
Likvidační zůstatek


1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí
Členské schůze nebo jiným
zákonem stanoveným způsobem.
2. Likvidační zůstatek bude použit ve prospěch žáků
Školy.


G.
Závěrečná ustanovení


Čl. 12


1. Práva a povinnosti těmito stanovami neupravené se řídí příslušnými
platnými
právními předpisy, zejména dotčenými ustanoveními zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník.
2.
Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu Spolku do spolkového
rejstříku.
3. Jakékoli změny těchto
stanov nabývají účinnosti jejich schválením Členskou
schůzí.
4. Úplné znění stanov je uloženo v sídle Spolku.
 

Rychlý kontakt

Základní škola:
telefon: 558 999 300
email: reditelzavinac 01zstrikop.cz

Školní jídelna:
telefon: 558 999 304

Školní družina: 
telefon: 558 999 305

Kde nás najdete?

Mapa školy

Hledat na tomto webu