Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > Změny v přijímacím řízení na střední školy a v podávání přihlášek

Změny v přijímacím řízení na střední školy a v podávání přihlášekV letošním školním roce dochází k výrazným změnám v přijímacím řízení na střední školy a v podávání přihlášek. Vše je již plně v kompetenci zákonných zástupců.
V příloze jsou veškeré informace včetně odkazu na webové stránky, které Vám mohou poskytnout další informace.
 
V listopadu 2023 proběhla krátká informační schůzka. Nyní máme podrobnější informace a od 15.1.2024 bychom měli mít jako škola přístup i do informačního systému.
Dne 23.1.2024 v 15.30 hod. se bude pro zájemce z řad rodičů konat informační schůzka. Dojde k upřesnění informací ohledně přijímacího řízení a podávání přihlášek a ukážeme si, jak vypadá informační systém, ve kterém se budou přihlášky vyplňovat. Schůzka proběhne ve třídě 9.A.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY

• Přihlášku podává uchazeč střední škole. Za nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce. Podávají se: tři přihlášky + možnost podat 2 přihlášky s talentovou zkouškou

• Podání přihlášek: 3 možnosti: a) elektronicky prostřednictvím informačního systému

                                                   b) kombinovaná forma – vyplnění v informačním systému     

                                                       a zaslání poštou               

                                                   c) papírová podoba

ad a) prostřednictvím informačního systému o přijímacím řízení na základě prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci zákonného zástupce nezletilého uchazeče

ad b) v podobě výpisu získaného z informačního systému o přijímacím řízení bez prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci

ad c) na tiskopisu, který stanoví ministerstvo a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup.

• Součástí přihlášky podané zákonným zástupcem je čestné prohlášení podávající osoby, že nezletilý uchazeč souhlasí s jejím podáním a obsahem.

• Součástí přihlášky jsou kopie dokladů stanovených prováděcím právním předpisem, včetně kopie posudku o splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor středního vzdělání, pokud je stanovena nařízením vlády upravujícím soustavu oborů vzdělání. Ředitel školy může účastníka řízení vyzvat k předložení originálu nebo úředně ověřené kopie dokladu a účastník řízení je povinen daný doklad předložit, jinak se skutečnost považuje za neprokázanou.

Doložení prospěchu - fotografie nebo skenu vysvědčení, potvrzení od základní školy s QR kódem. Je-li toto potvrzení digitální, musí být opatřeno elektronickým podpisem oprávněné osoby.

• Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 pracovních dnů omluvil řediteli školy, ve které měl přijímací zkoušku konat, koná zkoušku v náhradním termínu. 


Jednotná zkouška se skládá z písemného testu z českého jazyka a literatury (60 min.) a z písemného testu z matematiky (70 min.).

Součástí přijímací zkoušky může být také školní přijímací zkouška.

Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí nejméně 

60 %


• Výsledky přijímacího řízení zveřejní všechny střední školy v den určený prováděcím právním předpisem. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke vzdělávání se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam obsahuje také hodnocení jednotné zkoušky, školní přijímací zkoušky, talentové zkoušky a hodnocení ostatních kritérií, pokud jsou součástí přijímacího řízení. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup v informačním systému o přijímacím řízení. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená.


Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke vzdělávání se v písemné formě podle správního řádu nevyhotovuje, nevyhlašuje.

Odvolání lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení podle § 60j odst. 5.


• přihlášky s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2023

• 2 řádné termíny přijímaček v pátek a v pondělí 12. a 15. dubna 2024, v potaz se bude brát lepší výsledek

• 2 náhradní termíny přijímaček v pondělí a úterý 29. a 30. dubna 2024 

• 3 přihlášky na SŠ 

• Pořadí uvedené v přihlášce vyjadřuje přednostní volbu oboru středního vzdělání. Po uplynutí termínu pro podání přihlášky nelze pořadí oborů středního vzdělání změnit.

• termín pro podání přihlášek od 1. do 20. února 2024

• doložit kopie případných příloh k přihlášce (lékařské potvrzení, doporučení z poradenského zařízení) – originál si však dobře uschovejte, SŠ si může předložení vyžádat

•prospěch ze ZŠ bude pro SŠ volitelným kritériem pro přijetí

• výsledky JPZ 14. května 2024 v elektronickém systému 

• odvolání proti nepřijetí se formálně zachová, ale předpokládá se minimální využití


!!! INFORMACE https://www.prihlaskynastredni.cz/  !!!

                              https://www.cermat.cz/